fbpx

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

Na osnovu člana 69. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15) i člana 25. stav 2. Statuta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Senat Univerziteta raspisuje

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

u naučno-nastavno zvanje za užu naučnu oblast: Upravno pravo i uprava – 1 izvršilac

Uslovi za izbor akademskog osoblja Univerziteta utvrđeni su čl. 69. i 70. Zakona o visokom obrazovanju i člana 31. Statuta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.

Prijave slati na adresu: “Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka”, Despota Stefana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja“. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa (original ili ovjerene fotokopije), kao i naučne radove. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Datum: 16.09.2016. godine
REKTOR